[Casus] Invoering beeldzorg bij Bartiméus

Mensen met een visuele beperking kunnen bij Bartiméus terecht voor dagelijkse ondersteuning of behandeling. Maar ook voor diagnostiek en onderwijs. Bartiméus heeft eigen scholen, woonvoorzieningen en allerlei vormen van dagbesteding. Ook doen zij veel onderzoek en adviseren ze door het hele land over de nieuwste inzichten.

Vraag

Help ons om boven tafel te krijgen waar de toegevoegde waarde zit van beeldcontact met onze cliënten, en hoe we van daaruit het beeldbellen kunnen gaan invoeren in de teams.

Achtergrond

Bartiméus is al enige tijd bezig met de invoering van een breed e-healthaanbod. Beeldzorg vormt hierin een belangrijk element. Om dit goed te laten landen is gericht aandacht nodig voor de adoptie door medewerkers. De meerwaarde wordt door hen nog onvoldoende herkend en het beeldbellen is nog geen onderdeel van het werkproces. 

Aanpak

We voerden binnen de klantgroep volwassenen/senioren met ambulante begeleiding een klantreis uit met medewerkers. Doel van de klantreis was om per stap in het zorgproces in kaart te brengen waar beeldzorg antwoord kon zijn op een verbeterwens of behoefte. Ook met een klankbordgroep van cliënten doorliepen we stap voor stap het zorgproces, waarbij we de ervaringen uitvroegen. Sommige van deze cliënten waren slechtziend, anderen volledig blind. Saillant detail: de sessie vond plaats via beeldbellen. Met de input vanuit beide sessies ontdekten we waar de overlap zat en konden we identificeren waar de inzet van beeldbellen voor zowel medewerkers als cliënten meerwaarde zou hebben.

Resultaten

Het project loopt nog. Uit de sessies met medewerkers en cliënten constateerden we dat er met name veel winst te behalen valt in de intake- en onderzoeksfase. In een visueel functieonderzoek wordt de aard van de visuele beperking vastgesteld. Direct daarop is er een uitgebreid intakegesprek waarin de hulpvragen van de cliënt worden besproken. Cliënten ervaren het als vermoeiend, emotioneel en confronterend om dit alles op één dag te moeten doen. Bovendien komen in de intake pas de hulpvragen aan bod, terwijl veel mensen zelf al goed weten wat zij nodig hebben. Voor deze cliënten zou het een uitkomst zijn als (een deel van) de intake via beeldbellen kan plaatsvinden. Zo hoeft niet alles op één moment en kan de intake beter getimed worden. Door de intake in meerdere gesprekken op te knippen, waarbij het eerste deel op locatie plaatsvindt en de vervolggesprekken via beeldbellen, is er meer aandacht voor de emotionele beleving van de cliënt en is de intake bovendien minder een momentopname.

Ook in de begeleidingsfase kan beeldbellen een belangrijke rol spelen. Niet alle gesprekken hoeven face-to-face. Zeker als iemand al wat langer in begeleiding is kan een deel van de contactmomenten met bijvoorbeeld de maatschappelijk werker, via beeld verlopen. Voor mobiliteitsvragen of ondersteuning bij praktische handelingen blijft face-to-face contact belangrijk. Ook medewerkers vinden dat bepaalde contactmomenten goed via beeldbellen kunnen, bijvoorbeeld als een cliënt een korte vraag heeft. Dit kan voor medewerkers veel reistijd schelen. Zowel medewerkers als cliënten geven aan dat de mogelijkheden per cliënt verschillen. Het inzetten van beeldzorg is echt maatwerk, afhankelijk van de digitale vaardigheden en de aard van de beperking van de cliënt.

“Daar kan de casemanager een rol in spelen, om dat af te tasten. Bijvoorbeeld elke maand een online contact, dat dat vastgelegd wordt in het zorgplan. Als ik behoefte heb aan meer fysiek contact dan geef ik dat wel aan.”

Cliënten gaven aan veel baat te hebben bij een buddy en/of lotgenotencontact. Beeldcontact kan een belangrijke rol spelen, om mensen die ver uit elkaar wonen te verbinden en niet alleen contact te hebben met de cliënt maar ook met diens naasten, zoals de partner.

Vervolg

De opbrengsten uit de sessies delen we met de teams. Op teamniveau maken we de vertaalslag naar wat dit betekent voor het werkproces en wat er nodig is aan ondersteuning en randvoorwaarden. Voor elk team beschrijven we de nieuwe werkwijze, doelstelling en de aanpak om met beeldbellen te starten.