Werkwijze

Hoe pakken we het aan?

Implementatietraject

Als je het goed wilt doen is de invoering van digitale zorg- of hulpverlening een organisatieverandering. In een kennismakingsgesprek onderzoeken we samen jullie vragen. Mogelijk hebben jullie vragen op verschillende onderdelen, zoals de zorginhoud, processen, competenties van medewerkers, randvoorwaarden en ICT. Verder maakt het uit hoe ver jullie al zijn in het proces. Staan jullie aan het begin, lopen er wat experimenten of zijn jullie toe aan opschaling? Misschien hebben jullie het al eens eerder geprobeerd en is het toen niet goed gegaan, of zijn jullie vastgelopen in het huidige traject. Wij trekken je los!

We helpen je om de veelheid aan vragen te ontrafelen, op een rij te zetten in welke volgorde je dingen aan kunt pakken, wat een reële scope en doelstelling is en wat dit vraagt aan investering in tijd en commitment. We kunnen helpen om een goed projectplan te schrijven of een subsidieaanvraag te doen.

Hierbij hanteren we een praktische implementatiestrategie:

 1. Terug naar de basis: waarom doen we dit? Wat voegt ‘online’ toe aan jullie zorg of hulpverlening? Welke ambitie hebben jullie en op welke vraag is digitale zorg of -hulpverlening een passend antwoord?
 2. Klein beginnen met een groepje voorlopers.
 3. Leren van ervaringen, draagvlak creëren door de ontdekkingen en ontwikkelingen intern te delen.
 4. Opschalen met oog voor timing en draagvlak: wat speelt er in teams of op locaties, met wat voor doelgroep hebben jullie te maken, met welke andere veranderingen in de organisatie moeten we rekening houden, waar zit het enthousiasme? Met deze input maken we een haalbaar opschalingsplan. Opschaling kan betekenen dat meer cliënten de digitale zorg of -hulpverlening krijgen aangeboden of dat meer teams of medewerkers ermee gaan werken. Dat is afhankelijk van jullie ambities.

Doorlooptijd

Gemiddeld genomen duurt organisatiebrede invoering van digitale zorg of -hulpverlening drie tot vijf jaar. Dat lijkt veel, maar veranderen kost tijd. De meeste tijd gaat zitten in het in ‘hoofd, handen en hart’ krijgen van de nieuwe manier van werken bij medewerkers.

Grofweg kun je zeggen dat jaar 1 in het teken staat van voorbereiden, draagvlak creëren, ontwikkelen en kleine experimenten doen. In jaar 2 – 3 standaardiseren we de processen/werkinstructies, organiseren we de structurele randvoorwaarden, scholen we medewerkers en maken we zo een start met opschalen. In deze periode komt de implementatie meestal uit de projectfase en worden taken en verantwoordelijkheden in de lijn geborgd. In jaar 4-5 schalen we verder op en borgen we de nieuwe werkwijze.

Hoe lang je erover doet is natuurlijk onder andere afhankelijk van de grootte van jullie organisatie, de veranderbereidheid en organisatiecultuur, de gevoelde urgentie, de mate waarin er tijd en geld geïnvesteerd wordt, de mindset van medewerkers en wijze van aansturing.

Tijdens het implementatieproces komen we allerlei zaken tegen die om aandacht vragen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Behoefte-onderzoek onder medewerkers en cliënten;
 • Verhelderen van visie en organisatiedoelen en de toegevoegde waarde van digitale zorg of -hulpverlening;
 • Rollen en verantwoordelijkheden op verschillende lagen in de organisatie expliciet maken en beleggen;
 • Techniekselectie;
 • Scholing van medewerkers;
 • Ondersteuning van cliënten;
 • Betrekken van cliënten (cliëntenraad, klankbordgroep);
 • Bekostiging en businesscase;
 • Communicatie;
 • Ontwikkelen van nieuwe (digitale) zorginhoud;
 • Coaching van interne projectleider, managers, ambassadeurs.

Zorgvoort kan op alle genoemde onderdelen adviseren en meewerken. We weten wat er moet gebeuren, kennen de weg in de zorginstelling en hebben alles al een keer meegemaakt.

Ondersteuning op onderdelen

Misschien zijn jullie al goed op weg en heb je behoefte aan ondersteuning op specifieke onderdelen. Bijvoorbeeld het uitvoeren van methodiektrainingen, begeleiden van intervisies of coaching. Of je wilt een paar keer sparren over het vervolg van jullie traject. Of je hebt vragen over de inzet van technologie. Mogelijk wil je tijdelijk een externe inzetten in jullie projectoverleggen of MT. Wij kunnen met de blik van buiten soms iets lostrekken wat vastzit, een ander perspectief bieden of helpen de kritische noten kraken die aldoor blijven liggen. We putten uit jarenlange ervaring met innovatietrajecten in de zorg, we weten waar ontwikkeling vastloopt en waarom dat zo is, en we zijn niet bang een spiegel voor te houden.

We fungeren in projecten regelmatig als sparringpartner of evenknie van de interne projectleider. We voegen inhoudelijke kennis en ervaring toe op het vlak van e-health, zorginnovatie en blended behandelen/begeleiden. Ook hebben we ervaring met project- en programmamanagement.

Kortom, zet ons in waar het loont! We denken graag mee en kunnen op maat ondersteunen.

Eenmalige vragen

Je kunt ons inhuren voor presentaties, lezingen en workshops. We treden regelmatig op bij congressen, teamdagen en kennislunches. We delen graag onze kennis over zorginnovatie en de implementatie van digitale zorg- en hulpverlening.