Klachtenprocedure Zorgvoort

Uiteraard doen wij er alles aan om goede trainingen, advisering en begeleiding te verzorgen. Mocht u als klant onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. We vragen u het gesprek aan te gaan met de adviseur/trainer van Zorgvoort. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Is het bespreken van uw bevindingen met een medewerker niet mogelijk of is dit niet naar tevredenheid verlopen? Dan vragen we u de onderstaande klachtenprocedure te volgen.

 1. De klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij Myriam Limper (myriam@zorgvoort.nl) van Zorgvoort. De klacht kan zowel betrekking hebben op geleverde diensten door Zorgvoort als op gedragingen en/of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van Zorgvoort werkzaamheden hebben verricht.
 2. De klager ontvangt van Zorgvoort binnen acht dagen een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. Hierin zijn opgenomen de datum van de klacht en een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
 3. De behandeling van de klacht geschiedt in eerste instantie door Myriam Limper. Zij zal de klacht bekijken en binnen drie weken schriftelijk reageren. Om dit proces zorgvuldig te kunnen doorlopen, geldt in de tussentijd radiostilte tussen de klager en Zorgvoort.
 4. De klacht wordt niet in behandeling genomen wanneer deze gaat over de geleverde dienst, gedraging en/of uitlating die langer dan vier weken voor de indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 5. Zorgvoort stelt de klager binnen drie weken schriftelijk op de hoogte wanneer de klacht niet in behandeling wordt genomen.
 6. Wanneer de klager en Myriam Limper er niet uitkomen, wordt de klacht doorgestuurd aan een onafhankelijke derde, te weten Winfried Tilanus (winfried.tilanus@privacycompany.nl).
 7. De inhoud van de klacht wordt door alle partijen vertrouwelijk behandeld en er wordt daarom niet in het openbaar (zijnde live en/of op social media) over gecommuniceerd.
 8. Zowel de klager als de persoon op wie de klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen wordt hiervan een schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als aan de persoon waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.
 9. De klacht wordt door Winfried Tilanus binnen een periode van zes weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager hiervan binnen vier weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht.
 10. Het oordeel van Winfried Tilanus is bindend voor zowel de klager als voor Zorgvoort.
 11. Zorgvoort stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden ondernomen.
 12. Zorgvoort draagt zorg voor registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, en van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen. Informatie over de aard van de klacht bewaren we. Vier weken na afhandeling van de klacht zullen de persoonsgegevens behorend bij de ingediende klacht verwijderd worden in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming.